Rodzoneanlæg

Rodzoneanlæg 

Det ilt-rige beplantede filteranlæg er langt mere effektivt til spildevandsrensning end rodzoneanlægget, som er mere ilt-fattigt. Derfor anlægger vi ikke rodzoneanlæg til hovedrensning. Men rodzoneanlæggets iltfattige miljø kan udnyttes som “efterpolering”, hvis der er særligt behov for at fjerne nitrat (denitrifikation). Hvis man anlægger et beplantet filter som hovedrensning for at fjerne ammonium, og serieforbinder det med et rodzoneanlæg, fås en rigtig god rensning af total-N. Dette er kendt som  en VF-HF (Vertical-Flow- Horizontal-Flow) løsning indenfor “Constructed Wetlands” (fælles betegnelse for alle anlæg der bygger på et beplantet filter princip).

Rodzoneanlæg vs beplantet filteranlæg

Et rodzoneanlæg er tilplantet med tagrør, lige som et beplantet filteranlæg, så ude fra set ligner de umiddelbart hinanden. Men der er stor forskel på de to anlæg. Det beplantede filteranlæg er videreudviklet og opgraderet i takt med nyeste viden og erfaringer på området, og er derfor langt mere effektivt.

Eksempler på væsentlige forskelle:

  • Vandstand: I et rodzoneanlæg er vandstanden op til terræn. I et beluftet beplantet filter er vandstanden ca 5 cm under terræn, mens de tre andre typer af beplantet filter ikke har vand stående i anlægget.
  • Fordeling af vand: I et rodzoneanlæg ledes vandet ind i den ene ende. I et beplantet filter fordeles vandet via fordelerrør over hele filterarealet.
  • Flow: I et rodzoneanlæg flyder vandet horisontalt gennem filteret. I et beplantet filter er der primært vertikalt flow.
  • Recirkulering: I et rodzoneanlæg er der ikke mulighed for recirkulering af det rensede vand. Et beplantet filteranlæg kan etableres med recirkulering.
  • Iltning: Et rodzoneanlæg har ikke mulighed for tilførsel af ilt. Et beplantet filteranlæg har udluftning via dræn i bunden, og det beplantede filter med beluftning iltes via beluftningen. Vandets vertikale flow trækker desuden ilt med ned i filtermaterialet.
  • Filtermateriale: Et rodzoneanlæg er fyldt med vasket sand. Et beplante filteranlæg har både vasket sand og ærtesten; (det beluftede dog kun ærtesten).

Skitse af rodzoneanlæg set fra siden, Kilde – ‘Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 1, 1999. Rodzoneanlæg op til 30 PE’