Regnvand- lokal afledning

Regnvand- lokal afledning

Kilian Water kan designe den regnvandsløsning som passer lige netop til dine muligheder og dine ønsker. Mulighederne vil være afhængig af terrænet på din grund, jordens nedsivningsevne det pågældende sted samt pladsforhold. Vi designer og dimensionerer løsningen for dig, og ordner den nødvendige ansøgning til kommunen. Regnvandsprojektet skal altid laves i samarbejde med en autoriseret kloakmester, som skal sikre en korrekt afkobling af regnvandet fra det eksisterende kloaksystem.

Hvad er mulighederne i dit område?

I kloakerede områder er der, som følge af øgede regnmængder, ofte problemer med at håndtere vandmængderne ved spidsbelastning. Dette fører til overløb af kloakkerne og forurening af vandmiljøet.

Mange kommuner og forsyninger giver derfor mulighed for at borgeren laver en løsning til Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Det er især i områder der er fælleskloakeret (samme ledning til regn- og spildevand) at LAR er ønsket, men også i områder der separatkloakeres (2 ledninger til hhv. regn- og spildevand) kan det giver mening at håndtere regnvandet på egen grund. Grundejeren kan ved afkobling af regnvandet fra kloak søge om refusion af dele af tilslutningsbidraget, typisk op til ca. 25.000 kr. Det vil ofte være en god forretning for grundejer, der tilmed vil kunne få et rekreativt element i haven, i form af et regnbed.

Du kan oftest på din kommunes hjemmeside finde oplysninger om, hvorvidt nedsivning af regnvand er ønsket/uønsket i dit område. Du bør også søge dit spildevands forsyningsselskab om forhåndstilsagn for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag før du går i gang med dit projekt.

Der findes mange forskellige muligheder for regnvandshåndtering

Regnbed:

Et regnbed er et bed der laves i en fordybning i terrænet. Regnvandet fra din grund udledes i bedet, enten via rørføring eller via overjordiske kanaler. Et regnbed kan have forskellig dybde, alt efter ønsker og muligheder. Et regnbed vil typisk være tørt størsteparten af tiden, men skal dimensioneres efter at kunne klare ekstremregn uden at strømme over.

Bedet tilplantes med planter der kan klare meget svingende fugtighedsforhold. Der findes en lang række muligheder, men det er vigtigt for et godt resultat, at plantevalget tilpasses de konkrete forhold, primært jordtype og oversvømmelsesfrekvensen. Der findes både stauder, græsser og buske der er velegnede til regnbede og det er oplagt at vælge noget der tilfører haven øget biodiversitet, eksempelvis bi-planter.

Der findes rigtig mange muligheder i udformningen af regnbede. Man kan eksempelvis lave serie-forbundne løsninger, så man ”opstrøms” har bede der er oversvømmet en større del af året og på den måde vil udgøre en egentligt ”vand-element” i haven.

Terrænreguleringer:

Terrænreguleringer kan laves enten som diskret terrænsænkning af en græsplæne, hvor regnvandet så kan nedsive over et større areal, eller det kan laves som mere markante grøfter eller ”wadier”.

Eksempelvis kan man give funktion til en større forsænkning i haven ved eksempelvis at lave en bålplads eller indrette området til leg. Ofte vil en skråning i sig selv virke mere indbydende til leg end en flad græsplæne!

Regnvandsfaskiner:

Endelig er der den mere traditionelle løsning, nemlig at få regnvandet ned under jorden og lade det nedsive i en faskine. Denne løsning er dyrere end de overjordiske løsninger, men hvor man ikke har plads og mulighed for løsninger i terræn, er en faskine en god løsning. En faskine i kombination med de øvrige løsninger kan også være relevant.