Forsyninger

Et eksempel på decentral spildevandsrensning: Beplantet filteranlæg med aktiv beluftning, 180 PE. Anlægget er etableret for Kalundborg Forsyning i landsbyen Tjørnelunde.

Beplantede filteranlæg er en  konkurrencedygtig, effektiv og veldokumenteret renseløsning. Den kan med fordel anvendes til enkelthusstande såvel som til hele landsbyer eller sommerhusområder, fordi det beplantede fitleranlæg kan indrettes fleksibelt efter forholdene.

Kilian Water har de senere år samarbejdet med forsyningsselskaber omkring decentral spildevandsrensning i det åbne land. Vi tilbyder forskellige modeller for samarbejdet. Vores anlæg og forretningsmodeller er tilpasset forsyningsselskabernes behov for sikkerhed og stabil drift. Vi tilbyder naturligvis fuld servicering af vores  anlæg.

Særligt vores nyeste anlægstype, det beplantede filter med aktiv beluftning, har stor interesse når det gælder større anlæg til eksempelvis en landsby. Dette anlæg er meget pladsøkonomisk samt meget fleksibelt, på grund af beluftningen. Fleksibiliteten understreges af det netop afsluttede projekt Sikkert Søbad, ved Skanderborg sø som viser filterets robusthed, også ved relativt høj hydraulisk belastning fra kloakoverløb.

Værdi i decentrale grønne filtre opgjort i ”Rethink Business” projekt

Ressourceeffektivitet, cirkulær økonomi og grønne forretningsmodeller har været omdrejningspunktet i vores netop afsluttede projekt 2018, Rethink Business, drevet af Væksthus Midtjylland og Lifestyle og Design Cluster. Med deltagelsen i Rethink Business projektet er Kilian Water blevet bekræftet i vores udviklingsstrategi omkring større anlæg i det åbne land, og vi har fået sat nogle interessante tal på vores miljøprofil i den kontekst. Etableres eksempelvis et anlæg fra Kilian Water til rensning af spildevand fra 400 personer vil der i forbindelse med driften blive udledt ca. 4.500 kg CO2 ækv./år. Dette er væsentligt mindre end den tilsvarende udledning på ca. 16.500 kg CO2 ækv./år, hvis der – helt konventionelt – etableres en kloakledning til nærmeste renseanlæg.

Peter Tychsen (Lobster) og Karen D. Hansen (Kilian Water) har haft et godt samarbejde omkring udvikling af grønne forretningsmodeller for Kilian Waters produkter.

Vi valgte som vores rådgiver i Rethink projektet Peter Tychsen med virksomheden Lobster. Han har været en meget værdifuld støtte for os, til at løfte vores løsninger ind i en for os relativt ny kontekst, nemlig samarbejdet med forsyningsvirksomheder omkring spildevandsløsninger i det åbne land. Peters store professionelle erfaring med avancerede spildevandssystemer, gjorde ham til den helt rette person til at hjælpe os med at drage den tekniske og økonomiske sammenligning mellem et decentralt, grønt beplantet filter og en centraliseret løsning med lang transport af spildevandet. Tallene taler deres tydelige sprog og Peter pointerer at en decentral renseløsning løser en række problemer omkring vandindsivning, overløb og svovlbrinte. ”Spildevand er en ressource, det bliver først et problem når der er meget af det på et sted” fastslår Peter Tychsen, og henviser til hvad vi i Kilian Water kan bidrage med i kraft af decentrale velfungerende og robuste anlæg til landsbyer i det åbne land, hvor restprodukter eksempelvis også kan genanvendes direkte i jordbruget. Vores løsninger udgør en mulighed for forsyningerne, til at opnå ressourcebesparelser, både når det gælder miljø og økonomi.

Se case beregning over CO2 belastning ved decentral løsning vs. centraliseret løsning med trykkloakering her.

Se case beregning over CO2 belastning ved decentral løsning vs. centraliseret løsning med trykkloakering her

Eksempler på beplantede filteranlæg til landsbyer:

Strynø, 400 PE, beplantet filteranlæg

Tjørnelunde,100 PE, beplantet filter med aktiv beluftning

Ørby, 180 PE belantet filter, iMETland

Indien, 1000 PE beplantet filteranlæg

God økonomi i decentral rensning- ny rapport fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har i 2017 lavet en rapport omkring økonomien i decentrale renseløsninger. Den viser at beplantede filteranlæg til husstande i det åbne land ofte vil være økonomisk fordelagtigt for forsyninger, frem for kloakering med trykledninger til de centrale rensningsanlæg. Se rapporten her: spildevandsrensning-i-det-aabne-land-niras-maj-2017. Rapporten analyserer kun mht. anlæg til enkelthusstande. Der er væsentlige stordriftsfordele ved beplantede filteranlæg til flere husstande, hvilket kan betyde yderligere fordele i at vælge en decentral model.

 

Research and Development

Hvis I som forsyning har et særligt behov hvor I ser et potentiale for udvikling af en lokal filterløsning, så kontakt os, så vi sammen kan udvikle på idéen. Vi bidrager med vores erfaring, netværk og dygtige medarbejdere.

Se mere om vores omfattende udviklings-arbejde under fanen R&D.