Renseevne, undersøgelser og rapporter

Aarhus Universitet udtager prøver ved testanlæg, projekt HighWet

Aarhus Universitet udtager prøver ved testanlæg, for at samle dokumentation på renseevnen, projekt HighWet

Vidste du, at renset spildevand nedsives ca. 1000 gange lettere end urenset?

Det giver ro i sindet at vide, at det vand du udleder til naturens kredsløb er godt og forsvarligt renset. Derfor vil vi gerne kontinuerligt arbejde på at samle dokumentation om det beplantede filteters renseevne. Det beplantede filteranlæg er testet i flere undersøgelser, og viser sig at være stabilt og effektivt både hvad angår rensning af næringsstoffer, organisk stof, patogene bakterier og miljøfremmede stoffer. De danske rensekrav for husspildevand fokuserer på organisk stof og næringsstofferne kvælstof (N) og fosfor (P), men i flere henseender er også andre parametre interessante.

Anlæg med aktiv beluftning

Det beplantede filteranlæg med aktiv beluftning er nyt på det danske marked og viser sig særdeles effektivt; også til større mængder spildevand eller særlige typer spildevand. Der findes solid udenlandsk dokumentation for effekten af dette anlæg. Kilian Water har licens til at lave anlægstypen i Danmark. Se herunder danske renseresultater fra et beluftet anlæg på 180 PE (landsby) og på 10 PE (frisørsalon):

Renseresultater fra Tjørnelunde, en landsby på 180 PE

Renseresultater Frisørsalon, 2015-17

Patogene bakterier

Patogene (sygdonsfremkaldende) bakterier kan være en vigtig rense-parameter for vand der udledes til badevand, ved nedsivning til grundvandet eller ved udledning til jordoverfladen, ved anvendelse af renset spildevand til vanding af afgrøder. Det beplantede filter fjerner op til 99,5 – 99,9 % af patogene bakterier. Se her et par undersøgelser:

Om det beplantede filter og patogene bakterier

Indikator bakterier, side 37 fra rapport 53, Miljøstyrelsen 2004

Miljøfremmede stoffer

Der er også lavet undersøgelser af beplantede filteranlæg med hensyn til deres effektivitet til fjernelse af miljøfremmede stoffer i husspildevand: Personlige plejemidler og medicinrester. Det har vist sig at det beplantede filter viser stor robusthed i fjernelsen af disse stoffer. De fleste af stofferne fjernes via oxidative processer i filteret, mens nogle få fjernes ved sorption til filtermaterialet. Det beplantede filters gode renseevne tilskrives dels den gode beluftning ved umættede forhold, dels effekter af planterødder i filtermediet. Det antages at den positive effekt af tilstedeværelsen af planter (tagrør) skyldes planternes tilførsel af ilt til rodzonen, samt at planterødderne stimulerer opbygningen af biofilm, hvori mange forskellige typer mikroorganismer arbejder sammen i nedbrydningen af stofferne. Se eksempelvis: Removal of personal care products- artikel, dansk resume

Danske undersøgelser til udvikling af det beplantede filter

Det beplantede filteranlæg er testet i flere videnskablige undersøgelsesprojekter. Det kommer der lange rapporter ud af, og nogle af dem kan du se herunder.

Seneste nye rapport er fra projektet HighWet; et større EU-projekt, som Kilian Water har været med i som partner. Læs her rapporten om projektets resultater: Hydrolytic anaerobic reactor and aerated constructed wetland systems for municipal wastewater treatment HIGHWET project

I følgende rapport udstikkes retningslinjerne for etableringen af det beplantede filter:

Nr.52,Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE, Miljøstyrelsen 2004

Og i rapporten herunder undersøges det beplantede filteranlægs renseevne; også med henblik på udformning af retningslinjerne for det beplantede filter:

Nr.53.Forsøg med rensning af spildevand i det åbne land i beplantede, Miljøstyrelsen 2004

I følgende rapport beskrives dybdegående undersøgelser af renseevnen ved 6 eksisterende beplantede filteranlæg. Undersøgelsen skete med henblik på at samle dokumentation til grundlag for opdatering af retningslinjerne fra 2004:

Test og udvikling af beplantede filteranlæg som miljøeffektiv renseteknologi i
det åbne land, Miljøministeriet 2013

Og herunder kan du læse et uddrag af rapporten hvor renseresultater fra anlæggene fremgår:

Side 43, fra Test og udvikling af beplantede filteranlæg som miljøeffektiv renseteknologi i
det åbne land

I 2011 undersøgte Teknologisk Institut og Kilian Water APS effekten af at separere gråt og sort spildevand, for at se om det kan svare sig. Konklusionen var, at det ikke er en fordel at separere de to spildevandsløb. Til gengæld kom der en anden interessant delkonklusion; nemlig at slamproduktionen i et beplantet filter ( SO-krav) er så relativ lav, at man faktisk kun behøver tømning af bundfældningstanken hver 2-5 år afhængig af belastning.

Se rapporten her: Effekten af adskillelse af gråt og sort spildevand, Teknologisk Institut, 2011

mossøSmukke Mossø i blikstille vejr,

Når du tager hånd om dit spildevand, hjælper du naturen.

Del denne side...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone